OYUWARI (KI NO BI with hot water)

KI NO BI Kyoto Dry Gin30mlHot water (about 90°c) 30ml